Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2007

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν ο μισθωτός οφείλει να εκτελεί με αμοιβή την εργασία του υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του εργοδότη, ο οποίος κατευθύνει σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τις επιθυμίες του όσα έχουν σχέση με αυτήν καθορίζοντας τον τόπο, το χρόνο, τον τρόπο, τη διάρθρωση, τις μεθόδους που πρέπει να εφαρμοστούν κλπ.

Υπάλληλος είναι ο μισθωτός ο οποίος παρέχει εργασία κατά κύριο λόγο μη σωματική, δηλ. πνευματική, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής του (με μισθό, ημερομίσθιο κλπ.).

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

Η πρώτη και κύρια υποχρέωση που αναλαμβάνει ο μισθωτός απέναντι στον εργοδότη του είναι να θέσει την εργατική του δύναμη στην διάθεσή του, στον τόπο και χρόνο που συμφωνήθηκε και να προσφέρει σε αυτόν την εργασία του. Έτσι ο μισθωτός θεωρείται ότι εκπλήρωσε την υποχρέωσή του στον εργοδότη του με τη θέση της εργατικής του δύναμης στην διάθεσή του, και ως εκ τούτου δικαιούται τις αποδοχές του.

Ο μισθωτός είναι υποχρεωμένος να παρέχει εκτός από την εργασία που συμφωνήθηκε και τις λεγόμενες παρεμφερείς εργασίες, οι οποίες είναι συγγενείς και συναφείς προς την κύρια εργασία. Π.χ. στρώσιμο και καθάρισμα των τραπεζιών από τον σερβιτόρο, συντήρηση της μηχανής του αυτοκινήτου και μικροεπισκευές της από τους οδηγούς κλπ. Στις περιπτώσεις των παρεμφερών εργασιών η αμοιβή του θα είναι ανάλογη με την αμοιβή της κύριας εργασίας.

Εάν ο μισθωτός παρέχει εργασία άσχετη προς την κύρια εργασία του, τότε πρόκειται για δεύτερη σύμβαση, διαφορετική και ξένη προς την πρώτη (παράλληλη απασχόληση). Για κάθε εργασία από αυτές θα λάβει την αμοιβή που προβλέπεται γι’αυτή. Έτσι π.χ. ο οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος συντάσσει φορτωτικά έγγραφα, εισπράττει χρήματα ή βοηθάει στη φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων, θα πάρει τόσο την αμοιβή του οδηγού όσο και την αμοιβή που προβλέπεται για τις άλλες αυτές εργασίες.

Ο μισθωτός είναι υποχρεωμένος να παρέχει την εργασία του στον τόπο που συμφωνήθηκε. Ο εργοδότης εφόσον δε συμφωνήθηκε το αμετάθετο έχει το δικαίωμα να μεταθέτει το μισθωτό σε διαφορετικό τόπο με την προϋπόθεση όμως ότι αυτή δε συνεπάγεται χειροτέρευση της θέσης του μισθωτού. Σε αντίθετη περίπτωση ο μισθωτός μπορεί να αρνηθεί τη μετάθεσή του χωρίς να θεωρείται ότι παραβαίνει τις υποχρεώσεις του από τη σύμβαση εργασίας.

Ο εργοδότης στην επιχείρησή του έχει διευθυντικό δικαίωμα δηλ. έχει το δικαίωμα να καθορίζει τις συνθήκες και τους όρους με τους οποίους ο μισθωτός θα προσφέρει την εργασία του, όπως π.χ. τον τόπο, το χρόνο, τον τρόπο και τις μεθόδους εκτέλεσης αυτής, και γενικά να καθορίζει κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής του.

Στην άσκηση του δικαιώματός του αυτού είναι ελεύθερος αρκεί να μη το ασκεί καταχρηστικά (άρθρο281 ΑΚ), και να εφαρμόζει στις σχέσεις του με τους μισθωτούς του την αρχή της ίσης μεταχείρισης τους. Έτσι υπάρχει καταχρηστική άσκηση αυτού του δικαιώματός του, π.χ. χωρίς επιχειρησιακή ανάγκη, αλλά για λόγους εκδίκησης ή για να εξαναγκάσει τον εργαζόμενο να αποχωρήσει από την επιχείρηση το μεταθέτει από το ένα τμήμα σε άλλο.

Όσα αφορούν τις εργασιακές συμβάσεις, ιδιαίτερα δε το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, καθορίζονται με τον κανονισμό εργασίας, ο οποίος είναι υποχρεωτικός στις μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό μεγαλύτερο από εβδομήντα άτομα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: